Người trúng số 92 tỷ đồng làm gì cho hết tiền

Người trúng số 92 tỷ đồng làm gì cho hết tiền

Người trúng số 92 tỷ đồng làm gì cho hết tiền?