Thống kê Power 6/55 - Bảng tổng hợp kết quả Jackpot Power 6/55

Mời các bạn xem các loại thống kê sau:

Thống kê XS Power 6/55

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay KQXS Power gần đây
30
4.4% 4 lần
55
4.4% 4 lần
02
3.3% 3 lần
04
3.3% 3 lần
11
3.3% 3 lần
17
3.3% 3 lần
20
3.3% 3 lần
24
3.3% 3 lần
42
3.3% 3 lần
53
3.3% 3 lần
03
2.2% 2 lần
05
2.2% 2 lần
07
2.2% 2 lần
08
2.2% 2 lần
27
2.2% 2 lần
34
2.2% 2 lần
44
2.2% 2 lần
48
2.2% 2 lần
50
2.2% 2 lần
54
2.2% 2 lần
12
1.1% 1 lần
13
1.1% 1 lần
14
1.1% 1 lần
15
1.1% 1 lần
16
1.1% 1 lần
18
1.1% 1 lần
21
1.1% 1 lần
22
1.1% 1 lần
25
1.1% 1 lần
26
1.1% 1 lần
28
1.1% 1 lần
31
1.1% 1 lần
32
1.1% 1 lần
35
1.1% 1 lần
36
1.1% 1 lần
37
1.1% 1 lần
38
1.1% 1 lần
39
1.1% 1 lần
43
1.1% 1 lần
45
1.1% 1 lần
46
1.1% 1 lần
47
1.1% 1 lần
49
1.1% 1 lần
51
1.1% 1 lần
52
1.1% 1 lần
01
0% 0 lần
06
0% 0 lần
09
0% 0 lần
10
0% 0 lần
19
0% 0 lần
23
0% 0 lần
29
0% 0 lần
33
0% 0 lần
40
0% 0 lần
41
0% 0 lần