Thống kê Power 6/55 - Bảng tổng hợp kết quả Jackpot Power 6/55

Mời các bạn xem các loại thống kê sau:

Thống kê XS Power 6/55

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay KQXS Power gần đây
09
5.49% 5 lần
10
5.49% 5 lần
05
4.4% 4 lần
18
4.4% 4 lần
50
4.4% 4 lần
54
4.4% 4 lần
02
3.3% 3 lần
03
3.3% 3 lần
11
3.3% 3 lần
19
3.3% 3 lần
20
3.3% 3 lần
38
3.3% 3 lần
45
3.3% 3 lần
53
3.3% 3 lần
04
2.2% 2 lần
06
2.2% 2 lần
07
2.2% 2 lần
14
2.2% 2 lần
21
2.2% 2 lần
27
2.2% 2 lần
33
2.2% 2 lần
35
2.2% 2 lần
43
2.2% 2 lần
46
2.2% 2 lần
48
2.2% 2 lần
52
2.2% 2 lần
01
1.1% 1 lần
12
1.1% 1 lần
15
1.1% 1 lần
16
1.1% 1 lần
17
1.1% 1 lần
23
1.1% 1 lần
24
1.1% 1 lần
26
1.1% 1 lần
28
1.1% 1 lần
29
1.1% 1 lần
30
1.1% 1 lần
32
1.1% 1 lần
36
1.1% 1 lần
40
1.1% 1 lần
44
1.1% 1 lần
47
1.1% 1 lần
55
1.1% 1 lần
08
0% 0 lần
13
0% 0 lần
22
0% 0 lần
25
0% 0 lần
31
0% 0 lần
34
0% 0 lần
37
0% 0 lần
39
0% 0 lần
41
0% 0 lần
42
0% 0 lần
49
0% 0 lần
51
0% 0 lần