Thống kê Power 6/55 - Bảng tổng hợp kết quả Jackpot Power 6/55

Mời các bạn xem các loại thống kê sau:

Thống kê XS Power 6/55

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay KQXS Power gần đây
49
5.49% 5 lần
07
4.4% 4 lần
21
4.4% 4 lần
22
4.4% 4 lần
24
4.4% 4 lần
25
4.4% 4 lần
40
4.4% 4 lần
50
4.4% 4 lần
06
3.3% 3 lần
15
3.3% 3 lần
17
3.3% 3 lần
26
3.3% 3 lần
54
3.3% 3 lần
09
2.2% 2 lần
14
2.2% 2 lần
19
2.2% 2 lần
27
2.2% 2 lần
32
2.2% 2 lần
37
2.2% 2 lần
38
2.2% 2 lần
42
2.2% 2 lần
43
2.2% 2 lần
46
2.2% 2 lần
51
2.2% 2 lần
55
2.2% 2 lần
01
1.1% 1 lần
03
1.1% 1 lần
05
1.1% 1 lần
11
1.1% 1 lần
16
1.1% 1 lần
18
1.1% 1 lần
20
1.1% 1 lần
23
1.1% 1 lần
28
1.1% 1 lần
30
1.1% 1 lần
31
1.1% 1 lần
33
1.1% 1 lần
39
1.1% 1 lần
41
1.1% 1 lần
44
1.1% 1 lần
45
1.1% 1 lần
47
1.1% 1 lần
48
1.1% 1 lần
52
1.1% 1 lần
02
0% 0 lần
04
0% 0 lần
08
0% 0 lần
10
0% 0 lần
12
0% 0 lần
13
0% 0 lần
29
0% 0 lần
34
0% 0 lần
35
0% 0 lần
36
0% 0 lần
53
0% 0 lần