Thống kê Power 6/55 - Bảng tổng hợp kết quả Jackpot Power 6/55

Mời các bạn xem các loại thống kê sau:

Thống kê XS Power 6/55

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay KQXS Power gần đây
17
6.59% 6 lần
34
4.4% 4 lần
38
4.4% 4 lần
11
3.3% 3 lần
13
3.3% 3 lần
16
3.3% 3 lần
19
3.3% 3 lần
20
3.3% 3 lần
22
3.3% 3 lần
24
3.3% 3 lần
33
3.3% 3 lần
36
3.3% 3 lần
45
3.3% 3 lần
46
3.3% 3 lần
49
3.3% 3 lần
54
3.3% 3 lần
02
2.2% 2 lần
05
2.2% 2 lần
08
2.2% 2 lần
12
2.2% 2 lần
18
2.2% 2 lần
25
2.2% 2 lần
27
2.2% 2 lần
31
2.2% 2 lần
39
2.2% 2 lần
41
2.2% 2 lần
47
2.2% 2 lần
51
2.2% 2 lần
55
2.2% 2 lần
03
1.1% 1 lần
04
1.1% 1 lần
09
1.1% 1 lần
26
1.1% 1 lần
28
1.1% 1 lần
29
1.1% 1 lần
30
1.1% 1 lần
35
1.1% 1 lần
37
1.1% 1 lần
40
1.1% 1 lần
48
1.1% 1 lần
53
1.1% 1 lần
01
0% 0 lần
06
0% 0 lần
07
0% 0 lần
10
0% 0 lần
14
0% 0 lần
15
0% 0 lần
21
0% 0 lần
23
0% 0 lần
32
0% 0 lần
42
0% 0 lần
43
0% 0 lần
44
0% 0 lần
50
0% 0 lần
52
0% 0 lần