TK XSMB theo tháng - Thống kê xổ số miền Bắc theo tháng

Bảng đặc biệt miền Bắc theo tháng

Xem thống kê giải đặc biệt tháng 6

Năm Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2020
62323
Tổng: 5
79222
Tổng: 4
2019
68191
Tổng: 0
99357
Tổng: 2
31873
Tổng: 0
90686
Tổng: 4
85267
Tổng: 3
35740
Tổng: 4
43073
Tổng: 0
81575
Tổng: 2
53338
Tổng: 1
11797
Tổng: 6
92614
Tổng: 5
34298
Tổng: 7
69759
Tổng: 4
39101
Tổng: 1
16509
Tổng: 9
02777
Tổng: 4
74374
Tổng: 1
86598
Tổng: 7
29853
Tổng: 8
25132
Tổng: 5
69886
Tổng: 4
13304
Tổng: 4
84095
Tổng: 4
82084
Tổng: 2
53768
Tổng: 4
90895
Tổng: 4
51776
Tổng: 3
98073
Tổng: 0
97734
Tổng: 7
73622
Tổng: 4
2018
99872
Tổng: 9
79685
Tổng: 3
97900
Tổng: 0
68083
Tổng: 1
08485
Tổng: 3
66175
Tổng: 2
45882
Tổng: 0
27538
Tổng: 1
54099
Tổng: 8
01603
Tổng: 3
35854
Tổng: 9
64199
Tổng: 8
03937
Tổng: 0
54343
Tổng: 7
70145
Tổng: 9
81948
Tổng: 2
83564
Tổng: 0
86133
Tổng: 6
15489
Tổng: 7
81615
Tổng: 6
57997
Tổng: 6
03183
Tổng: 1
50296
Tổng: 5
46249
Tổng: 3
01883
Tổng: 1
53992
Tổng: 1
31098
Tổng: 7
51594
Tổng: 3
66983
Tổng: 1
02442
Tổng: 6
2017
98130
Tổng: 3
81736
Tổng: 9
40346
Tổng: 0
38585
Tổng: 3
86420
Tổng: 2
29539
Tổng: 2
35870
Tổng: 7
29887
Tổng: 5
91192
Tổng: 1
43869
Tổng: 5
18721
Tổng: 3
83555
Tổng: 0
78061
Tổng: 7
40909
Tổng: 9
38171
Tổng: 8
05480
Tổng: 8
18644
Tổng: 8
15276
Tổng: 3
83224
Tổng: 6
59097
Tổng: 6
35572
Tổng: 9
98378
Tổng: 5
86523
Tổng: 5
03261
Tổng: 7
48396
Tổng: 5
70727
Tổng: 9
40303
Tổng: 3
82194
Tổng: 3
33512
Tổng: 3
56409
Tổng: 9
2016
18687
Tổng: 5
66602
Tổng: 2
62998
Tổng: 7
25678
Tổng: 5
51092
Tổng: 1
34206
Tổng: 6
62752
Tổng: 7
73352
Tổng: 7
23090
Tổng: 9
68089
Tổng: 7
95619
Tổng: 0
92524
Tổng: 6
49093
Tổng: 2
25602
Tổng: 2
13478
Tổng: 5
23096
Tổng: 5
98107
Tổng: 7
27927
Tổng: 9
58056
Tổng: 1
56358
Tổng: 3
93142
Tổng: 6
82537
Tổng: 0
34529
Tổng: 1
76741
Tổng: 5
24409
Tổng: 9
71391
Tổng: 0
83475
Tổng: 2
07224
Tổng: 6
32883
Tổng: 1
08930
Tổng: 3
2015
02178
Tổng: 5
17132
Tổng: 5
40740
Tổng: 4
41878
Tổng: 5
23184
Tổng: 2
08420
Tổng: 2
53295
Tổng: 4
86884
Tổng: 2
62027
Tổng: 9
80802
Tổng: 2
19566
Tổng: 2
83329
Tổng: 1
24282
Tổng: 0
25731
Tổng: 4
86948
Tổng: 2
15122
Tổng: 4
49267
Tổng: 3
17191
Tổng: 0
53239
Tổng: 2
93136
Tổng: 9
80763
Tổng: 9
09120
Tổng: 2
19993
Tổng: 2
36770
Tổng: 7
83019
Tổng: 0
39900
Tổng: 0
02781
Tổng: 9
74862
Tổng: 8
66949
Tổng: 3
11703
Tổng: 3
2014
51233
Tổng: 6
70418
Tổng: 9
14006
Tổng: 6
61311
Tổng: 2
98598
Tổng: 7
08441
Tổng: 5
40639
Tổng: 2
20179
Tổng: 6
94160
Tổng: 6
18489
Tổng: 7
44151
Tổng: 6
57552
Tổng: 7
26285
Tổng: 3
97639
Tổng: 2
94239
Tổng: 2
00138
Tổng: 1
60863
Tổng: 9
97343
Tổng: 7
88244
Tổng: 8
94360
Tổng: 6
81412
Tổng: 3
49038
Tổng: 1
79142
Tổng: 6
43285
Tổng: 3
81557
Tổng: 2
11494
Tổng: 3
60240
Tổng: 4
41940
Tổng: 4
63731
Tổng: 4
86444
Tổng: 8
2013
48425
Tổng: 7
74829
Tổng: 1
51795
Tổng: 4
78098
Tổng: 7
86032
Tổng: 5
87636
Tổng: 9
42634
Tổng: 7
49579
Tổng: 6
99535
Tổng: 8
06373
Tổng: 0
77186
Tổng: 4
18643
Tổng: 7
38053
Tổng: 8
76614
Tổng: 5
87415
Tổng: 6
99073
Tổng: 0
02974
Tổng: 1
03805
Tổng: 5
54077
Tổng: 4
67475
Tổng: 2
61123
Tổng: 5
26305
Tổng: 5
53599
Tổng: 8
52324
Tổng: 6
90757
Tổng: 2
14734
Tổng: 7
39316
Tổng: 7
73028
Tổng: 0
26526
Tổng: 8
20888
Tổng: 6
2012
49343
Tổng: 7
09704
Tổng: 4
98641
Tổng: 5
36742
Tổng: 6
82009
Tổng: 9
85725
Tổng: 7
06606
Tổng: 6
86206
Tổng: 6
76691
Tổng: 0
00580
Tổng: 8
04089
Tổng: 7
10837
Tổng: 0
97665
Tổng: 1
93656
Tổng: 1
83901
Tổng: 1
21606
Tổng: 6
07437
Tổng: 0
63692
Tổng: 1
80625
Tổng: 7
85173
Tổng: 0
81382
Tổng: 0
55915
Tổng: 6
83071
Tổng: 8
57260
Tổng: 6
67340
Tổng: 4
38860
Tổng: 6
45023
Tổng: 5
14169
Tổng: 5
43681
Tổng: 9
82717
Tổng: 8
2011
61113
Tổng: 4
41841
Tổng: 5
55164
Tổng: 0
80053
Tổng: 8
30710
Tổng: 1
93442
Tổng: 6
43838
Tổng: 1
47421
Tổng: 3
24268
Tổng: 4
89705
Tổng: 5
55062
Tổng: 8
94652
Tổng: 7
75894
Tổng: 3
91651
Tổng: 6
21544
Tổng: 8
01641
Tổng: 5
86954
Tổng: 9
31868
Tổng: 4
04168
Tổng: 4
19936
Tổng: 9
54108
Tổng: 8
58700
Tổng: 0
23400
Tổng: 0
35738
Tổng: 1
60579
Tổng: 6
00135
Tổng: 8
05473
Tổng: 0
51231
Tổng: 4
05378
Tổng: 5
55127
Tổng: 9
2010
81063
Tổng: 9
04254
Tổng: 9
60338
Tổng: 1
63537
Tổng: 0
74699
Tổng: 8
69934
Tổng: 7
41555
Tổng: 0
69800
Tổng: 0
80624
Tổng: 6
61804
Tổng: 4
60593
Tổng: 2
87219
Tổng: 0
45939
Tổng: 2
38938
Tổng: 1
62401
Tổng: 1
86985
Tổng: 3
23049
Tổng: 3
79622
Tổng: 4
77048
Tổng: 2
20316
Tổng: 7
67499
Tổng: 8
92628
Tổng: 0
54492
Tổng: 1
15091
Tổng: 0
84894
Tổng: 3
06306
Tổng: 6
14627
Tổng: 9
60474
Tổng: 1
45246
Tổng: 0
51503
Tổng: 3
2009
58731
Tổng: 4
87228
Tổng: 0
61516
Tổng: 7
39305
Tổng: 5
33009
Tổng: 9
64633
Tổng: 6
27150
Tổng: 5
78937
Tổng: 0
84202
Tổng: 2
61194
Tổng: 3
45864
Tổng: 0
55085
Tổng: 3
69872
Tổng: 9
73256
Tổng: 1
06223
Tổng: 5
22167
Tổng: 3
77764
Tổng: 0
64090
Tổng: 9
59302
Tổng: 2
14325
Tổng: 7
55953
Tổng: 8
31796
Tổng: 5
78886
Tổng: 4
84164
Tổng: 0
88683
Tổng: 1
76162
Tổng: 8
88118
Tổng: 9
93395
Tổng: 4
47965
Tổng: 1
33096
Tổng: 5
2008
42718
Tổng: 9
90906
Tổng: 6
69107
Tổng: 7
40113
Tổng: 4
23226
Tổng: 8
48469
Tổng: 5
12486
Tổng: 4
70571
Tổng: 8
83736
Tổng: 9
95197
Tổng: 6
82957
Tổng: 2
93620
Tổng: 2
58191
Tổng: 0
40303
Tổng: 3
30454
Tổng: 9
41460
Tổng: 6
49277
Tổng: 4
28318
Tổng: 9
71951
Tổng: 6
50844
Tổng: 8
22166
Tổng: 2
88299
Tổng: 8
51917
Tổng: 8
02968
Tổng: 4
29366
Tổng: 2
12630
Tổng: 3
82682
Tổng: 0
96695
Tổng: 4
52142
Tổng: 6
24808
Tổng: 8
2007
93489
Tổng: 7
65323
Tổng: 5
96111
Tổng: 2
92554
Tổng: 9
46714
Tổng: 5
30362
Tổng: 8
82109
Tổng: 9
65370
Tổng: 7
99879
Tổng: 6
51785
Tổng: 3
72502
Tổng: 2
11370
Tổng: 7
10494
Tổng: 3
22099
Tổng: 8
79335
Tổng: 8
28865
Tổng: 1
59409
Tổng: 9
86936
Tổng: 9
68615
Tổng: 6
60499
Tổng: 8
91366
Tổng: 2
57101
Tổng: 1
82886
Tổng: 4
99301
Tổng: 1
97323
Tổng: 5
74863
Tổng: 9
12426
Tổng: 8
83561
Tổng: 7
67885
Tổng: 3
06293
Tổng: 2
2006
96500
Tổng: 0
22580
Tổng: 8
23542
Tổng: 6
09760
Tổng: 6
11189
Tổng: 7
68751
Tổng: 6
05593
Tổng: 2
92871
Tổng: 8
39211
Tổng: 2
05160
Tổng: 6
41492
Tổng: 1
52292
Tổng: 1
33402
Tổng: 2
14877
Tổng: 4
83932
Tổng: 5
75552
Tổng: 7
10978
Tổng: 5
36654
Tổng: 9
20501
Tổng: 1
74514
Tổng: 5
21386
Tổng: 4
33873
Tổng: 0
85429
Tổng: 1
83410
Tổng: 1
49126
Tổng: 8
97844
Tổng: 8
84753
Tổng: 8
25029
Tổng: 1
84695
Tổng: 4
59067
Tổng: 3
2005
44950
Tổng: 5
74443
Tổng: 7
76063
Tổng: 9
43508
Tổng: 8
02303
Tổng: 3
05718
Tổng: 9
18539
Tổng: 2
87584
Tổng: 2
89332
Tổng: 5
39671
Tổng: 8
38401
Tổng: 1
20283
Tổng: 1
91448
Tổng: 2
07230
Tổng: 3
72458
Tổng: 3
04692
Tổng: 1
28645
Tổng: 9
05005
Tổng: 5
67132
Tổng: 5
44194
Tổng: 3
52742
Tổng: 6
49842
Tổng: 6
15455
Tổng: 0
54539
Tổng: 2
20482
Tổng: 0
29224
Tổng: 6
84396
Tổng: 5
31517
Tổng: 8
16786
Tổng: 4
20836
Tổng: 9
2004
93076
Tổng: 3
29770
Tổng: 7
09294
Tổng: 3
98168
Tổng: 4
41077
Tổng: 4
83300
Tổng: 0
39949
Tổng: 3
68286
Tổng: 4
05366
Tổng: 2
65713
Tổng: 4
42256
Tổng: 1
79018
Tổng: 9
70799
Tổng: 8
97819
Tổng: 0
82404
Tổng: 4
01801
Tổng: 1
93296
Tổng: 5
38396
Tổng: 5
02885
Tổng: 3
57193
Tổng: 2
18794
Tổng: 3
05694
Tổng: 3
13454
Tổng: 9
71380
Tổng: 8
00061
Tổng: 7
75382
Tổng: 0
33438
Tổng: 1
50931
Tổng: 4
85093
Tổng: 2
73105
Tổng: 5
2003
36641
Tổng: 5
85451
Tổng: 6
56412
Tổng: 3
48997
Tổng: 6
71582
Tổng: 0
68430
Tổng: 3
84032
Tổng: 5
72286
Tổng: 4
71259
Tổng: 4
62150
Tổng: 5
15021
Tổng: 3
60687
Tổng: 5
71924
Tổng: 6
73302
Tổng: 2
20685
Tổng: 3
02246
Tổng: 0
96962
Tổng: 8
21847
Tổng: 1
08847
Tổng: 1
77238
Tổng: 1
84369
Tổng: 5
90946
Tổng: 0
19592
Tổng: 1
56268
Tổng: 4
37636
Tổng: 9
03017
Tổng: 8
18045
Tổng: 9
23390
Tổng: 9
42959
Tổng: 4
83340
Tổng: 4

Lợi ích của thống kê giải đặc biệt theo tháng

Thống kê XSMB theo tháng – thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo tháng được hệ thống cập nhật liên tục khi có kết quả của ngày mới nhất giúp người chơi:

  • TK GĐB của các ngày trong cùng một tháng, ngày này năm xưa về bao nhiêu

  • Thống kê 2 số cuối của giải đặc biệt ra trong ngày của tháng giữa các năm

  • Thống kê tổng 2 số cuối của giải đặc biệt, đưa ra dự đoán XSMB dễ dàng

Dữ liệu thống kê KQXSMB theo tháng được hiển thị như thế nào

  • Cột dọc thống kê Năm được sắp xếp từ thời điểm hiện tại lùi dần về sau đó

  • Hàng ngang là Ngày trong tháng, được xếp từ ngày mùng 1 tới ngày cuối cùng của tháng

  • Hàng ngang tiếp theo thống kê giải đặc biệt của ngày trong tháng của năm tương ứng

  • Dòng bên dưới giải đặc biệt chính là Tổng của 2 số cuối GĐB tương ứng của ngày đó

Hướng dẫn cách xem thống kê MB theo tháng

Để có thể xem thống kê xổ số giải đặc biệt theo tháng nhanh, tiện lợi nhất, các bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

  • Bước 1: Chọn tháng mà bạn cần thống kê (chọn tháng từ 1 tới 12)

  • Bước 2: Kích vào ô “Xem kết quả” chờ hệ thống hiển thị

Ví dụ bạn muốn xem giải đặc biệt của các ngày trong tháng 1/2020 về bao nhiêu, chỉ cần Chọn tháng 1 kích vào ô “Xem kết quả” hệ thống sẽ hiển thị dữ liệu ngay sau đó.

Bạn muốn xem ngày 20/2/2020 giải đặc biệt về bao nhiêu, ngày 20/2/2019 GĐB có những con số nào bạn cũng làm tương tự như khi chọn xem TK giải đặc biệt tháng 1. Tiếp đó xem dữ liệu ngày 20 của năm 2019 và năm 2020 để đưa ra nhận định cho lần quay thưởng tiếp theo.

Lưu ý khi xem bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo tháng

Trong bảng thống kê GĐB xuất hiện những ô trống không có số nếu như ở những ngày cuối tháng chẳng hạn như tháng 2 thì 4 năm mới có dữ liệu của ngày 29/2, do năm đó là năm nhuận.

Nếu bảng thống kê GĐB miền Bắc theo tháng có những ô trống xuất hiện ở giữa bảng kết quả thì đó là những ngày xổ số miền Bắc dừng quay thưởng do lịch nghỉ Tết hoặc nghỉ vì ảnh hưởng của dịch bệnh (ví dụ như từ ngày 1/4/2020 – 22/4/2020 sẽ không có dữ liệu GĐB miền Bắc do XSKT ngừng quay- chống dịch Covid 19)

Ngoài thống kê miền Bắc theo tháng bạn còn có thể xem thống kê kết quả xổ số miền bắc 200 ngày gần đây (kết quả XSMB 200 ngày gần đây), TK MB  10 ngày, 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày, 100 ngày tại danh mục: Sổ kết quả xổ số miền Bắc