XSMB theo tháng - Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc theo tháng

Bảng đặc biệt miền Bắc theo tháng

Hiển thị tổng 2 số cuối

Xem thống kê giải đặc biệt tháng 1 các năm

Ngày/tháng 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1 9-1 10-1 11-1 12-1 13-1 14-1 15-1 16-1 17-1 18-1 19-1 20-1 21-1 22-1 23-1 24-1 25-1 26-1 27-1 28-1 29-1 30-1 31-1
Năm 2022
10676
Tổng: 3
93494
Tổng: 3
37061
Tổng: 7
46330
Tổng: 3
10619
Tổng: 0
98437
Tổng: 0
33657
Tổng: 2
98969
Tổng: 5
93093
Tổng: 2
08845
Tổng: 9
55427
Tổng: 9
88903
Tổng: 3
46638
Tổng: 1
87219
Tổng: 0
20222
Tổng: 4
55431
Tổng: 4
88041
Tổng: 5
46384
Tổng: 2
76930
Tổng: 3
71085
Tổng: 3
78645
Tổng: 9
74954
Tổng: 9
28383
Tổng: 1
97132
Tổng: 5
20653
Tổng: 8
98409
Tổng: 9
16440
Tổng: 4
83926
Tổng: 8
Năm 2021
78885
Tổng: 3
20681
Tổng: 9
43132
Tổng: 5
42988
Tổng: 6
19376
Tổng: 3
90402
Tổng: 2
09854
Tổng: 9
00726
Tổng: 8
82064
Tổng: 0
48146
Tổng: 0
05507
Tổng: 7
16592
Tổng: 1
02769
Tổng: 5
51338
Tổng: 1
68285
Tổng: 3
12046
Tổng: 0
55095
Tổng: 4
92549
Tổng: 3
23677
Tổng: 4
60545
Tổng: 9
21331
Tổng: 4
09264
Tổng: 0
57860
Tổng: 6
45883
Tổng: 1
00157
Tổng: 2
33079
Tổng: 6
45756
Tổng: 1
92020
Tổng: 2
40169
Tổng: 5
71209
Tổng: 9
17386
Tổng: 4
Năm 2020
32905
Tổng: 5
73604
Tổng: 4
19143
Tổng: 7
54949
Tổng: 3
45721
Tổng: 3
14012
Tổng: 3
14954
Tổng: 9
78804
Tổng: 4
91574
Tổng: 1
26396
Tổng: 5
33658
Tổng: 3
90880
Tổng: 8
41244
Tổng: 8
32164
Tổng: 0
26710
Tổng: 1
72782
Tổng: 0
97571
Tổng: 8
34706
Tổng: 6
70921
Tổng: 3
12850
Tổng: 5
38897
Tổng: 6
96449
Tổng: 3
16875
Tổng: 2
50940
Tổng: 4
80389
Tổng: 7
75712
Tổng: 3
49715
Tổng: 6
Năm 2019
93689
Tổng: 7
56508
Tổng: 8
60824
Tổng: 6
03677
Tổng: 4
90522
Tổng: 4
64391
Tổng: 0
32489
Tổng: 7
62880
Tổng: 8
89379
Tổng: 6
30559
Tổng: 4
09841
Tổng: 5
73224
Tổng: 6
38231
Tổng: 4
51545
Tổng: 9
84265
Tổng: 1
22086
Tổng: 4
68116
Tổng: 7
04289
Tổng: 7
71892
Tổng: 1
65208
Tổng: 8
00962
Tổng: 8
40829
Tổng: 1
17810
Tổng: 1
69336
Tổng: 9
95565
Tổng: 1
62279
Tổng: 6
58549
Tổng: 3
85889
Tổng: 7
56579
Tổng: 6
10344
Tổng: 8
77622
Tổng: 4
Năm 2018
91662
Tổng: 8
84631
Tổng: 4
11717
Tổng: 8
62274
Tổng: 1
18105
Tổng: 5
15589
Tổng: 7
13957
Tổng: 2
79708
Tổng: 8
81062
Tổng: 8
94944
Tổng: 8
88149
Tổng: 3
77077
Tổng: 4
04264
Tổng: 0
45021
Tổng: 3
85298
Tổng: 7
13766
Tổng: 2
62609
Tổng: 9
41201
Tổng: 1
67721
Tổng: 3
69463
Tổng: 9
87139
Tổng: 2
24960
Tổng: 6
33101
Tổng: 1
41657
Tổng: 2
60568
Tổng: 4
82445
Tổng: 9
31583
Tổng: 1
98451
Tổng: 6
75547
Tổng: 1
93729
Tổng: 1
74348
Tổng: 2
Năm 2017
48951
Tổng: 6
53103
Tổng: 3
73385
Tổng: 3
20896
Tổng: 5
86192
Tổng: 1
97266
Tổng: 2
95356
Tổng: 1
28820
Tổng: 2
68976
Tổng: 3
42040
Tổng: 4
07790
Tổng: 9
69974
Tổng: 1
96334
Tổng: 7
27739
Tổng: 2
02489
Tổng: 7
66332
Tổng: 5
81223
Tổng: 5
37845
Tổng: 9
80047
Tổng: 1
43033
Tổng: 6
64105
Tổng: 5
52911
Tổng: 2
00872
Tổng: 9
57089
Tổng: 7
74696
Tổng: 5
40519
Tổng: 0
31203
Tổng: 3
Năm 2016
52552
Tổng: 7
13142
Tổng: 6
97311
Tổng: 2
25261
Tổng: 7
89851
Tổng: 6
08627
Tổng: 9
03734
Tổng: 7
45018
Tổng: 9
57584
Tổng: 2
95772
Tổng: 9
12617
Tổng: 8
70514
Tổng: 5
71502
Tổng: 2
45552
Tổng: 7
30777
Tổng: 4
40987
Tổng: 5
79881
Tổng: 9
78706
Tổng: 6
82885
Tổng: 3
39941
Tổng: 5
38001
Tổng: 1
00157
Tổng: 2
20282
Tổng: 0
29150
Tổng: 5
11704
Tổng: 4
76605
Tổng: 5
11201
Tổng: 1
12792
Tổng: 1
76011
Tổng: 2
68158
Tổng: 3
46739
Tổng: 2
Năm 2015
56276
Tổng: 3
84125
Tổng: 7
41864
Tổng: 0
91713
Tổng: 4
65001
Tổng: 1
21705
Tổng: 5
08008
Tổng: 8
98246
Tổng: 0
41262
Tổng: 8
43895
Tổng: 4
89443
Tổng: 7
02476
Tổng: 3
89091
Tổng: 0
62988
Tổng: 6
29806
Tổng: 6
72662
Tổng: 8
02191
Tổng: 0
65758
Tổng: 3
78933
Tổng: 6
64256
Tổng: 1
54831
Tổng: 4
24290
Tổng: 9
98700
Tổng: 0
59303
Tổng: 3
83725
Tổng: 7
25419
Tổng: 0
89188
Tổng: 6
43550
Tổng: 5
54556
Tổng: 1
71426
Tổng: 8
11084
Tổng: 2
Năm 2014
49932
Tổng: 5
26757
Tổng: 2
42976
Tổng: 3
53329
Tổng: 1
87267
Tổng: 3
99257
Tổng: 2
54545
Tổng: 9
15791
Tổng: 0
60483
Tổng: 1
18714
Tổng: 5
14523
Tổng: 5
66472
Tổng: 9
06465
Tổng: 1
63674
Tổng: 1
14570
Tổng: 7
90626
Tổng: 8
55839
Tổng: 2
25665
Tổng: 1
37653
Tổng: 8
34098
Tổng: 7
18772
Tổng: 9
41958
Tổng: 3
22602
Tổng: 2
14951
Tổng: 6
19584
Tổng: 2
77158
Tổng: 3
85463
Tổng: 9
27662
Tổng: 8
13899
Tổng: 8
Năm 2013
04278
Tổng: 5
10604
Tổng: 4
20781
Tổng: 9
82963
Tổng: 9
84326
Tổng: 8
62866
Tổng: 2
16934
Tổng: 7
90932
Tổng: 5
48625
Tổng: 7
43764
Tổng: 0
94789
Tổng: 7
62793
Tổng: 2
26415
Tổng: 6
83620
Tổng: 2
90137
Tổng: 0
76353
Tổng: 8
88407
Tổng: 7
57514
Tổng: 5
85374
Tổng: 1
00611
Tổng: 2
36311
Tổng: 2
07088
Tổng: 6
89406
Tổng: 6
55380
Tổng: 8
98856
Tổng: 1
73308
Tổng: 8
99085
Tổng: 3
06215
Tổng: 6
63532
Tổng: 5
42243
Tổng: 7
98944
Tổng: 8
Năm 2012
41998
Tổng: 7
45315
Tổng: 6
62755
Tổng: 0
53209
Tổng: 9
59944
Tổng: 8
02193
Tổng: 2
24260
Tổng: 6
12506
Tổng: 6
02367
Tổng: 3
65170
Tổng: 7
32980
Tổng: 8
16273
Tổng: 0
01940
Tổng: 4
91517
Tổng: 8
02971
Tổng: 8
65991
Tổng: 0
96231
Tổng: 4
34978
Tổng: 5
01761
Tổng: 7
39699
Tổng: 8
25750
Tổng: 5
18780
Tổng: 8
98241
Tổng: 5
68877
Tổng: 4
32455
Tổng: 0
13526
Tổng: 8
91802
Tổng: 2
Năm 2011
24028
Tổng: 0
41927
Tổng: 9
05424
Tổng: 6
53882
Tổng: 0
61942
Tổng: 6
35003
Tổng: 3
99307
Tổng: 7
00865
Tổng: 1
51294
Tổng: 3
07641
Tổng: 5
34785
Tổng: 3
09925
Tổng: 7
16322
Tổng: 4
63970
Tổng: 7
77030
Tổng: 3
01543
Tổng: 7
52688
Tổng: 6
57235
Tổng: 8
48117
Tổng: 8
02685
Tổng: 3
59090
Tổng: 9
73445
Tổng: 9
73957
Tổng: 2
69613
Tổng: 4
33590
Tổng: 9
46566
Tổng: 2
83971
Tổng: 8
64051
Tổng: 6
20589
Tổng: 7
14506
Tổng: 6
05598
Tổng: 7
Năm 2010
37754
Tổng: 9
22732
Tổng: 5
44591
Tổng: 0
79226
Tổng: 8
65882
Tổng: 0
07150
Tổng: 5
86471
Tổng: 8
85726
Tổng: 8
86595
Tổng: 4
48345
Tổng: 9
65443
Tổng: 7
18902
Tổng: 2
34725
Tổng: 7
80204
Tổng: 4
24011
Tổng: 2
71916
Tổng: 7
71915
Tổng: 6
73782
Tổng: 0
77424
Tổng: 6
14691
Tổng: 0
95748
Tổng: 2
91336
Tổng: 9
52965
Tổng: 1
50863
Tổng: 9
78124
Tổng: 6
16904
Tổng: 4
83647
Tổng: 1
66996
Tổng: 5
22470
Tổng: 7
98330
Tổng: 3
79354
Tổng: 9
Năm 2009
30872
Tổng: 9
66665
Tổng: 1
63582
Tổng: 0
50610
Tổng: 1
56496
Tổng: 5
97817
Tổng: 8
77615
Tổng: 6
21524
Tổng: 6
67140
Tổng: 4
42732
Tổng: 5
61082
Tổng: 0
20757
Tổng: 2
32223
Tổng: 5
30287
Tổng: 5
27090
Tổng: 9
68046
Tổng: 0
04690
Tổng: 9
51146
Tổng: 0
76036
Tổng: 9
57566
Tổng: 2
36184
Tổng: 2
82565
Tổng: 1
46481
Tổng: 9
08245
Tổng: 9
07523
Tổng: 5
42218
Tổng: 9
78528
Tổng: 0
54268
Tổng: 4
04657
Tổng: 2
Năm 2008
80263
Tổng: 9
83743
Tổng: 7
45560
Tổng: 6
20337
Tổng: 0
71559
Tổng: 4
00172
Tổng: 9
28909
Tổng: 9
33756
Tổng: 1
49197
Tổng: 6
59221
Tổng: 3
41827
Tổng: 9
41093
Tổng: 2
36566
Tổng: 2
69275
Tổng: 2
31710
Tổng: 1
92500
Tổng: 0
26998
Tổng: 7
47630
Tổng: 3
39798
Tổng: 7
81713
Tổng: 4
69922
Tổng: 4
21893
Tổng: 2
62698
Tổng: 7
11664
Tổng: 0
20031
Tổng: 4
44538
Tổng: 1
85694
Tổng: 3
81960
Tổng: 6
84188
Tổng: 6
36074
Tổng: 1
48499
Tổng: 8
Năm 2007
78376
Tổng: 3
83859
Tổng: 4
85678
Tổng: 5
37839
Tổng: 2
75224
Tổng: 6
46576
Tổng: 3
61516
Tổng: 7
58087
Tổng: 5
55967
Tổng: 3
72984
Tổng: 2
18955
Tổng: 0
31651
Tổng: 6
64869
Tổng: 5
28564
Tổng: 0
83926
Tổng: 8
56308
Tổng: 8
62218
Tổng: 9
55434
Tổng: 7
74826
Tổng: 8
35640
Tổng: 4
14478
Tổng: 5
82377
Tổng: 4
49963
Tổng: 9
64182
Tổng: 0
93191
Tổng: 0
18540
Tổng: 4
50521
Tổng: 3
98340
Tổng: 4
74382
Tổng: 0
83203
Tổng: 3
76850
Tổng: 5
Năm 2006
26850
Tổng: 5
99465
Tổng: 1
66962
Tổng: 8
67400
Tổng: 0
23748
Tổng: 2
45172
Tổng: 9
51647
Tổng: 1
30779
Tổng: 6
25322
Tổng: 4
26491
Tổng: 0
46333
Tổng: 6
65327
Tổng: 9
03188
Tổng: 6
98421
Tổng: 3
48258
Tổng: 3
19007
Tổng: 7
58265
Tổng: 1
54174
Tổng: 1
96100
Tổng: 0
10418
Tổng: 9
99791
Tổng: 0
46312
Tổng: 3
46512
Tổng: 3
46319
Tổng: 0
10303
Tổng: 3
37516
Tổng: 7
96885
Tổng: 3
13128
Tổng: 0
94868
Tổng: 4
Năm 2005
81381
Tổng: 9
65629
Tổng: 1
36268
Tổng: 4
72253
Tổng: 8
28803
Tổng: 3
92955
Tổng: 0
39270
Tổng: 7
85415
Tổng: 6
32560
Tổng: 6
65730
Tổng: 3
05771
Tổng: 8
92353
Tổng: 8
99780
Tổng: 8
74604
Tổng: 4
99024
Tổng: 6
43592
Tổng: 1
22715
Tổng: 6
08569
Tổng: 5
49317
Tổng: 8
88619
Tổng: 0
95528
Tổng: 0
58495
Tổng: 4
94121
Tổng: 3
61083
Tổng: 1
34437
Tổng: 0
97368
Tổng: 4
72697
Tổng: 6
59143
Tổng: 7
15198
Tổng: 7
87832
Tổng: 5
70691
Tổng: 0
Năm 2004
83066
Tổng: 2
76281
Tổng: 9
15878
Tổng: 5
94808
Tổng: 8
48487
Tổng: 5
71973
Tổng: 0
09636
Tổng: 9
24876
Tổng: 3
57743
Tổng: 7
10666
Tổng: 2
67872
Tổng: 9
64783
Tổng: 1
58455
Tổng: 0
19564
Tổng: 0
99449
Tổng: 3
17238
Tổng: 1
44110
Tổng: 1
36967
Tổng: 3
49513
Tổng: 4
36812
Tổng: 3
36395
Tổng: 4
67824
Tổng: 6
88828
Tổng: 0
88681
Tổng: 9
80700
Tổng: 0
39335
Tổng: 8
07411
Tổng: 2
Năm 2003
62617
Tổng: 8
07057
Tổng: 2
73967
Tổng: 3
44166
Tổng: 2
38089
Tổng: 7
33158
Tổng: 3
30551
Tổng: 6
94290
Tổng: 9
20295
Tổng: 4
47090
Tổng: 9
04578
Tổng: 5
91459
Tổng: 4
74750
Tổng: 5
67818
Tổng: 9
43212
Tổng: 3
94967
Tổng: 3
28006
Tổng: 6
04238
Tổng: 1
17599
Tổng: 8
32741
Tổng: 5
90902
Tổng: 2
31406
Tổng: 6
61053
Tổng: 8
35180
Tổng: 8
68611
Tổng: 2
54517
Tổng: 8
75565
Tổng: 1
89302
Tổng: 2
54238
Tổng: 1
08403
Tổng: 3

Thống kê XSMB theo tháng giúp người chơi xem được những thông tin sau:

  • Thống kê GĐB của các ngày trong cùng một tháng trong nhiều năm

  • Thống kê 2 số cuối của giải đặc biệt ra trong ngày của tháng giữa các năm

  • Thống kê tổng 2 số cuối của giải đặc biệt, đưa ra dự đoán XSMB dễ dàng

Lưu ý:

Tháng 2 thường chỉ có 28 hay 29 ngày nên dữ liệu tháng 2 thường rỗng ngày cuối. Các ngày lễ Tết hay do dịch bệnh dữ liệu cũng thường để trống

Bạn có thể xem thêm: