TK XSMB theo tháng - Thống kê xổ số miền Bắc theo tháng

Bảng đặc biệt miền Bắc theo tháng

Xem thống kê giải đặc biệt tháng 4

Năm Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2021
50393
Tổng: 2
01795
Tổng: 4
44110
Tổng: 1
16278
Tổng: 5
06800
Tổng: 0
94659
Tổng: 4
97675
Tổng: 2
63904
Tổng: 4
52070
Tổng: 7
85313
Tổng: 4
29013
Tổng: 4
86039
Tổng: 2
29405
Tổng: 5
74295
Tổng: 4
90982
Tổng: 0
99789
Tổng: 7
10780
Tổng: 8
89500
Tổng: 0
81365
Tổng: 1
2020
54503
Tổng: 3
69550
Tổng: 5
46625
Tổng: 7
90667
Tổng: 3
77561
Tổng: 7
69063
Tổng: 9
97298
Tổng: 7
06702
Tổng: 2
2019
83620
Tổng: 2
71393
Tổng: 2
18934
Tổng: 7
70084
Tổng: 2
91458
Tổng: 3
61188
Tổng: 6
98764
Tổng: 0
37110
Tổng: 1
31765
Tổng: 1
05284
Tổng: 2
52236
Tổng: 9
84308
Tổng: 8
46181
Tổng: 9
02867
Tổng: 3
57843
Tổng: 7
11022
Tổng: 4
61619
Tổng: 0
54399
Tổng: 8
73588
Tổng: 6
78697
Tổng: 6
66103
Tổng: 3
78819
Tổng: 0
95541
Tổng: 5
61229
Tổng: 1
44188
Tổng: 6
41702
Tổng: 2
66029
Tổng: 1
61019
Tổng: 0
00417
Tổng: 8
93006
Tổng: 6
2018
75571
Tổng: 8
19012
Tổng: 3
85446
Tổng: 0
64482
Tổng: 0
37294
Tổng: 3
76309
Tổng: 9
91498
Tổng: 7
61763
Tổng: 9
97323
Tổng: 5
79188
Tổng: 6
34765
Tổng: 1
70118
Tổng: 9
42501
Tổng: 1
71370
Tổng: 7
25452
Tổng: 7
20546
Tổng: 0
83064
Tổng: 0
73822
Tổng: 4
34580
Tổng: 8
23061
Tổng: 7
69966
Tổng: 2
29568
Tổng: 4
32369
Tổng: 5
28845
Tổng: 9
26550
Tổng: 5
92986
Tổng: 4
10230
Tổng: 3
39786
Tổng: 4
19447
Tổng: 1
45514
Tổng: 5
2017
03235
Tổng: 8
31270
Tổng: 7
06143
Tổng: 7
69919
Tổng: 0
66007
Tổng: 7
55708
Tổng: 8
27281
Tổng: 9
99346
Tổng: 0
23716
Tổng: 7
34343
Tổng: 7
20459
Tổng: 4
64924
Tổng: 6
37311
Tổng: 2
78123
Tổng: 5
88945
Tổng: 9
73309
Tổng: 9
45622
Tổng: 4
03215
Tổng: 6
92086
Tổng: 4
64829
Tổng: 1
56407
Tổng: 7
59036
Tổng: 9
96705
Tổng: 5
80384
Tổng: 2
57149
Tổng: 3
71071
Tổng: 8
24363
Tổng: 9
26852
Tổng: 7
54621
Tổng: 3
13176
Tổng: 3
2016
92332
Tổng: 5
79373
Tổng: 0
27895
Tổng: 4
57747
Tổng: 1
77541
Tổng: 5
56802
Tổng: 2
26188
Tổng: 6
93793
Tổng: 2
45423
Tổng: 5
18636
Tổng: 9
28435
Tổng: 8
10140
Tổng: 4
09821
Tổng: 3
09866
Tổng: 2
50653
Tổng: 8
50227
Tổng: 9
03388
Tổng: 6
70502
Tổng: 2
10506
Tổng: 6
20075
Tổng: 2
31780
Tổng: 8
06580
Tổng: 8
97066
Tổng: 2
73815
Tổng: 6
47878
Tổng: 5
83725
Tổng: 7
90964
Tổng: 0
95627
Tổng: 9
65431
Tổng: 4
25434
Tổng: 7
2015
35200
Tổng: 0
51565
Tổng: 1
59199
Tổng: 8
45881
Tổng: 9
07686
Tổng: 4
53967
Tổng: 3
78652
Tổng: 7
93325
Tổng: 7
49175
Tổng: 2
35615
Tổng: 6
08712
Tổng: 3
72096
Tổng: 5
49813
Tổng: 4
11164
Tổng: 0
85815
Tổng: 6
38673
Tổng: 0
34848
Tổng: 2
89316
Tổng: 7
90672
Tổng: 9
38066
Tổng: 2
39768
Tổng: 4
19460
Tổng: 6
21551
Tổng: 6
95378
Tổng: 5
38176
Tổng: 3
14493
Tổng: 2
53429
Tổng: 1
48571
Tổng: 8
80669
Tổng: 5
07844
Tổng: 8
2014
71541
Tổng: 5
00767
Tổng: 3
69276
Tổng: 3
17893
Tổng: 2
04655
Tổng: 0
56709
Tổng: 9
41768
Tổng: 4
14312
Tổng: 3
33041
Tổng: 5
74674
Tổng: 1
95633
Tổng: 6
85634
Tổng: 7
35867
Tổng: 3
96573
Tổng: 0
86743
Tổng: 7
23906
Tổng: 6
09110
Tổng: 1
65471
Tổng: 8
84874
Tổng: 1
92108
Tổng: 8
31340
Tổng: 4
55155
Tổng: 0
09163
Tổng: 9
77969
Tổng: 5
36977
Tổng: 4
02561
Tổng: 7
72454
Tổng: 9
94678
Tổng: 5
75251
Tổng: 6
77368
Tổng: 4
2013
76416
Tổng: 7
23619
Tổng: 0
87670
Tổng: 7
51222
Tổng: 4
26909
Tổng: 9
88056
Tổng: 1
14307
Tổng: 7
49432
Tổng: 5
89411
Tổng: 2
00350
Tổng: 5
27626
Tổng: 8
58046
Tổng: 0
39985
Tổng: 3
62341
Tổng: 5
53517
Tổng: 8
25895
Tổng: 4
64261
Tổng: 7
53089
Tổng: 7
48048
Tổng: 2
13411
Tổng: 2
35616
Tổng: 7
52138
Tổng: 1
82447
Tổng: 1
13101
Tổng: 1
47030
Tổng: 3
30101
Tổng: 1
32639
Tổng: 2
46640
Tổng: 4
69043
Tổng: 7
13627
Tổng: 9
2012
35970
Tổng: 7
62760
Tổng: 6
27131
Tổng: 4
59317
Tổng: 8
98976
Tổng: 3
28993
Tổng: 2
53823
Tổng: 5
45564
Tổng: 0
57148
Tổng: 2
50321
Tổng: 3
77582
Tổng: 0
13641
Tổng: 5
32203
Tổng: 3
86517
Tổng: 8
54473
Tổng: 0
41591
Tổng: 0
54166
Tổng: 2
13490
Tổng: 9
53089
Tổng: 7
45299
Tổng: 8
68885
Tổng: 3
64083
Tổng: 1
47166
Tổng: 2
63726
Tổng: 8
58547
Tổng: 1
78460
Tổng: 6
44035
Tổng: 8
21766
Tổng: 2
14572
Tổng: 9
50886
Tổng: 4
2011
00771
Tổng: 8
29995
Tổng: 4
61085
Tổng: 3
68505
Tổng: 5
24633
Tổng: 6
76460
Tổng: 6
26570
Tổng: 7
82033
Tổng: 6
18970
Tổng: 7
18520
Tổng: 2
73964
Tổng: 0
29261
Tổng: 7
61495
Tổng: 4
82680
Tổng: 8
29442
Tổng: 6
81055
Tổng: 0
76870
Tổng: 7
13729
Tổng: 1
58731
Tổng: 4
05691
Tổng: 0
54966
Tổng: 2
59436
Tổng: 9
63208
Tổng: 8
95442
Tổng: 6
65188
Tổng: 6
16142
Tổng: 6
12856
Tổng: 1
78237
Tổng: 0
60991
Tổng: 0
86883
Tổng: 1
2010
50055
Tổng: 0
96948
Tổng: 2
99456
Tổng: 1
43059
Tổng: 4
69438
Tổng: 1
25923
Tổng: 5
93957
Tổng: 2
81192
Tổng: 1
45855
Tổng: 0
81754
Tổng: 9
78143
Tổng: 7
88407
Tổng: 7
09811
Tổng: 2
87595
Tổng: 4
60656
Tổng: 1
68609
Tổng: 9
81175
Tổng: 2
05253
Tổng: 8
49435
Tổng: 8
82120
Tổng: 2
31530
Tổng: 3
49117
Tổng: 8
27716
Tổng: 7
94758
Tổng: 3
46414
Tổng: 5
65170
Tổng: 7
50884
Tổng: 2
73376
Tổng: 3
55509
Tổng: 9
58533
Tổng: 6
2009
67696
Tổng: 5
02305
Tổng: 5
33394
Tổng: 3
97301
Tổng: 1
65370
Tổng: 7
24335
Tổng: 8
38074
Tổng: 1
45800
Tổng: 0
03412
Tổng: 3
89202
Tổng: 2
11857
Tổng: 2
41172
Tổng: 9
70695
Tổng: 4
56954
Tổng: 9
05358
Tổng: 3
97836
Tổng: 9
56399
Tổng: 8
71534
Tổng: 7
52968
Tổng: 4
83437
Tổng: 0
98141
Tổng: 5
99309
Tổng: 9
93250
Tổng: 5
61842
Tổng: 6
24856
Tổng: 1
19010
Tổng: 1
02571
Tổng: 8
11889
Tổng: 7
44610
Tổng: 1
06382
Tổng: 0
2008
56141
Tổng: 5
34202
Tổng: 2
00272
Tổng: 9
37702
Tổng: 2
83087
Tổng: 5
54804
Tổng: 4
18983
Tổng: 1
99688
Tổng: 6
34400
Tổng: 0
31677
Tổng: 4
54560
Tổng: 6
14275
Tổng: 2
23216
Tổng: 7
86045
Tổng: 9
87616
Tổng: 7
83937
Tổng: 0
84878
Tổng: 5
72101
Tổng: 1
26010
Tổng: 1
65540
Tổng: 4
06128
Tổng: 0
09503
Tổng: 3
88061
Tổng: 7
97133
Tổng: 6
48444
Tổng: 8
02964
Tổng: 0
80701
Tổng: 1
53633
Tổng: 6
06562
Tổng: 8
61670
Tổng: 7
2007
31059
Tổng: 4
71700
Tổng: 0
18372
Tổng: 9
61778
Tổng: 5
37206
Tổng: 6
28557
Tổng: 2
61301
Tổng: 1
49311
Tổng: 2
09692
Tổng: 1
11780
Tổng: 8
03463
Tổng: 9
00517
Tổng: 8
62455
Tổng: 0
53289
Tổng: 7
32336
Tổng: 9
70590
Tổng: 9
51043
Tổng: 7
00474
Tổng: 1
38997
Tổng: 6
10329
Tổng: 1
17647
Tổng: 1
25373
Tổng: 0
54330
Tổng: 3
47271
Tổng: 8
85270
Tổng: 7
52138
Tổng: 1
24402
Tổng: 2
24776
Tổng: 3
06993
Tổng: 2
46099
Tổng: 8
2006
21042
Tổng: 6
06163
Tổng: 9
24385
Tổng: 3
67216
Tổng: 7
46685
Tổng: 3
08483
Tổng: 1
17185
Tổng: 3
82006
Tổng: 6
13369
Tổng: 5
96977
Tổng: 4
89477
Tổng: 4
47370
Tổng: 7
16762
Tổng: 8
40744
Tổng: 8
53647
Tổng: 1
55238
Tổng: 1
92132
Tổng: 5
99015
Tổng: 6
57407
Tổng: 7
01114
Tổng: 5
14746
Tổng: 0
93342
Tổng: 6
71701
Tổng: 1
70954
Tổng: 9
76394
Tổng: 3
73273
Tổng: 0
22169
Tổng: 5
68910
Tổng: 1
67890
Tổng: 9
54381
Tổng: 9
2005
64930
Tổng: 3
42868
Tổng: 4
59481
Tổng: 9
17333
Tổng: 6
62501
Tổng: 1
93103
Tổng: 3
99046
Tổng: 0
76253
Tổng: 8
96887
Tổng: 5
73014
Tổng: 5
98780
Tổng: 8
55882
Tổng: 0
45258
Tổng: 3
52885
Tổng: 3
47795
Tổng: 4
77010
Tổng: 1
38049
Tổng: 3
50951
Tổng: 6
68639
Tổng: 2
68889
Tổng: 7
42861
Tổng: 7
77245
Tổng: 9
34133
Tổng: 6
36852
Tổng: 7
44922
Tổng: 4
02020
Tổng: 2
15566
Tổng: 2
57568
Tổng: 4
22410
Tổng: 1
56306
Tổng: 6
2004
85650
Tổng: 5
60344
Tổng: 8
98103
Tổng: 3
45749
Tổng: 3
10471
Tổng: 8
73973
Tổng: 0
70896
Tổng: 5
84806
Tổng: 6
97898
Tổng: 7
82927
Tổng: 9
80201
Tổng: 1
17724
Tổng: 6
06074
Tổng: 1
89888
Tổng: 6
61344
Tổng: 8
50494
Tổng: 3
50027
Tổng: 9
02550
Tổng: 5
31788
Tổng: 6
77334
Tổng: 7
86865
Tổng: 1
55832
Tổng: 5
08097
Tổng: 6
85741
Tổng: 5
31671
Tổng: 8
83259
Tổng: 4
99824
Tổng: 6
20614
Tổng: 5
01964
Tổng: 0
28442
Tổng: 6
2003
77235
Tổng: 8
13940
Tổng: 4
81341
Tổng: 5
38997
Tổng: 6
76448
Tổng: 2
81196
Tổng: 5
00079
Tổng: 6
84244
Tổng: 8
51550
Tổng: 5
72450
Tổng: 5
42168
Tổng: 4
80630
Tổng: 3
50579
Tổng: 6
58328
Tổng: 0
22881
Tổng: 9
56339
Tổng: 2
25226
Tổng: 8
93659
Tổng: 4
59592
Tổng: 1
72262
Tổng: 8
89429
Tổng: 1
43537
Tổng: 0
07164
Tổng: 0
30141
Tổng: 5
91699
Tổng: 8
89535
Tổng: 8
23148
Tổng: 2
32371
Tổng: 8
82090
Tổng: 9
62323
Tổng: 5

Lợi ích của thống kê giải đặc biệt theo tháng

Thống kê XSMB theo tháng – thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo tháng được hệ thống cập nhật liên tục khi có kết quả của ngày mới nhất giúp người chơi:

  • TK GĐB của các ngày trong cùng một tháng, ngày này năm xưa về bao nhiêu

  • Thống kê 2 số cuối của giải đặc biệt ra trong ngày của tháng giữa các năm

  • Thống kê tổng 2 số cuối của giải đặc biệt, đưa ra dự đoán XSMB dễ dàng

Dữ liệu thống kê KQXSMB theo tháng được hiển thị như thế nào

  • Cột dọc thống kê Năm được sắp xếp từ thời điểm hiện tại lùi dần về sau đó

  • Hàng ngang là Ngày trong tháng, được xếp từ ngày mùng 1 tới ngày cuối cùng của tháng

  • Hàng ngang tiếp theo thống kê giải đặc biệt của ngày trong tháng của năm tương ứng

  • Dòng bên dưới giải đặc biệt chính là Tổng của 2 số cuối GĐB tương ứng của ngày đó

Hướng dẫn cách xem thống kê MB theo tháng

Để có thể xem thống kê xổ số giải đặc biệt theo tháng nhanh, tiện lợi nhất, các bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

  • Bước 1: Chọn tháng mà bạn cần thống kê (chọn tháng từ 1 tới 12)

  • Bước 2: Kích vào ô “Xem kết quả” chờ hệ thống hiển thị

Ví dụ bạn muốn xem giải đặc biệt của các ngày trong tháng 1/2020 về bao nhiêu, chỉ cần Chọn tháng 1 kích vào ô “Xem kết quả” hệ thống sẽ hiển thị dữ liệu ngay sau đó.

Bạn muốn xem ngày 20/2/2020 giải đặc biệt về bao nhiêu, ngày 20/2/2019 GĐB có những con số nào bạn cũng làm tương tự như khi chọn xem TK giải đặc biệt tháng 1. Tiếp đó xem dữ liệu ngày 20 của năm 2019 và năm 2020 để đưa ra nhận định cho lần quay thưởng tiếp theo.

Lưu ý khi xem bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo tháng

Trong bảng thống kê GĐB xuất hiện những ô trống không có số nếu như ở những ngày cuối tháng chẳng hạn như tháng 2 thì 4 năm mới có dữ liệu của ngày 29/2, do năm đó là năm nhuận.

Nếu bảng thống kê GĐB miền Bắc theo tháng có những ô trống xuất hiện ở giữa bảng kết quả thì đó là những ngày xổ số miền Bắc dừng quay thưởng do lịch nghỉ Tết hoặc nghỉ vì ảnh hưởng của dịch bệnh (ví dụ như từ ngày 1/4/2020 – 22/4/2020 sẽ không có dữ liệu GĐB miền Bắc do XSKT ngừng quay- chống dịch Covid 19)

Ngoài thống kê miền Bắc theo tháng bạn còn có thể xem thống kê kết quả xổ số miền bắc 200 ngày gần đây (kết quả XSMB 200 ngày gần đây), TK MB  10 ngày, 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày, 100 ngày tại danh mục: Sổ kết quả xổ số miền Bắc