TK XSMB theo tháng - Thống kê xổ số miền Bắc theo tháng

Bảng đặc biệt miền Bắc theo tháng

Xem thống kê giải đặc biệt tháng 8

Năm Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2020
86012
Tổng: 3
57611
Tổng: 2
02836
Tổng: 9
11617
Tổng: 8
2019
05356
Tổng: 1
82782
Tổng: 0
25333
Tổng: 6
63132
Tổng: 5
60091
Tổng: 0
32648
Tổng: 2
28326
Tổng: 8
09562
Tổng: 8
25002
Tổng: 2
14040
Tổng: 4
86376
Tổng: 3
69859
Tổng: 4
93981
Tổng: 9
10584
Tổng: 2
17474
Tổng: 1
65374
Tổng: 1
84598
Tổng: 7
07111
Tổng: 2
91082
Tổng: 0
41265
Tổng: 1
78137
Tổng: 0
56093
Tổng: 2
79347
Tổng: 1
25362
Tổng: 8
97301
Tổng: 1
58963
Tổng: 9
59662
Tổng: 8
41362
Tổng: 8
89773
Tổng: 0
52766
Tổng: 2
70560
Tổng: 6
2018
41128
Tổng: 0
25638
Tổng: 1
49786
Tổng: 4
88624
Tổng: 6
92138
Tổng: 1
84214
Tổng: 5
12723
Tổng: 5
90929
Tổng: 1
47717
Tổng: 8
93681
Tổng: 9
10460
Tổng: 6
46677
Tổng: 4
62149
Tổng: 3
79386
Tổng: 4
33662
Tổng: 8
89187
Tổng: 5
92527
Tổng: 9
00177
Tổng: 4
11219
Tổng: 0
93757
Tổng: 2
92056
Tổng: 1
57873
Tổng: 0
48935
Tổng: 8
63517
Tổng: 8
54360
Tổng: 6
85081
Tổng: 9
52987
Tổng: 5
33327
Tổng: 9
19187
Tổng: 5
14660
Tổng: 6
21067
Tổng: 3
2017
96565
Tổng: 1
60280
Tổng: 8
54613
Tổng: 4
31308
Tổng: 8
52783
Tổng: 1
51663
Tổng: 9
07823
Tổng: 5
46433
Tổng: 6
89716
Tổng: 7
35757
Tổng: 2
74312
Tổng: 3
75966
Tổng: 2
95407
Tổng: 7
90225
Tổng: 7
07631
Tổng: 4
28985
Tổng: 3
36271
Tổng: 8
22279
Tổng: 6
78649
Tổng: 3
70509
Tổng: 9
80981
Tổng: 9
65744
Tổng: 8
18468
Tổng: 4
41949
Tổng: 3
87899
Tổng: 8
76103
Tổng: 3
85886
Tổng: 4
66755
Tổng: 0
83998
Tổng: 7
69303
Tổng: 3
30454
Tổng: 9
2016
14575
Tổng: 2
99399
Tổng: 8
82837
Tổng: 0
39113
Tổng: 4
20146
Tổng: 0
20891
Tổng: 0
93186
Tổng: 4
40203
Tổng: 3
08587
Tổng: 5
47054
Tổng: 9
79600
Tổng: 0
78663
Tổng: 9
81827
Tổng: 9
50182
Tổng: 0
85984
Tổng: 2
63712
Tổng: 3
08257
Tổng: 2
26862
Tổng: 8
98526
Tổng: 8
56320
Tổng: 2
04689
Tổng: 7
57958
Tổng: 3
14410
Tổng: 1
40602
Tổng: 2
53577
Tổng: 4
13061
Tổng: 7
87565
Tổng: 1
39470
Tổng: 7
31946
Tổng: 0
86844
Tổng: 8
77489
Tổng: 7
2015
66443
Tổng: 7
15650
Tổng: 5
60895
Tổng: 4
63108
Tổng: 8
54930
Tổng: 3
68373
Tổng: 0
61782
Tổng: 0
21531
Tổng: 4
57536
Tổng: 9
04976
Tổng: 3
64908
Tổng: 8
80505
Tổng: 5
15389
Tổng: 7
21836
Tổng: 9
58421
Tổng: 3
26736
Tổng: 9
68631
Tổng: 4
65322
Tổng: 4
16718
Tổng: 9
83013
Tổng: 4
20073
Tổng: 0
43249
Tổng: 3
52880
Tổng: 8
34970
Tổng: 7
50519
Tổng: 0
83301
Tổng: 1
28658
Tổng: 3
57912
Tổng: 3
88290
Tổng: 9
50436
Tổng: 9
92122
Tổng: 4
2014
10688
Tổng: 6
80945
Tổng: 9
28099
Tổng: 8
53604
Tổng: 4
24005
Tổng: 5
26004
Tổng: 4
98053
Tổng: 8
19927
Tổng: 9
85689
Tổng: 7
42313
Tổng: 4
12979
Tổng: 6
95361
Tổng: 7
38063
Tổng: 9
83192
Tổng: 1
61468
Tổng: 4
77362
Tổng: 8
67059
Tổng: 4
42470
Tổng: 7
05597
Tổng: 6
21864
Tổng: 0
96929
Tổng: 1
91788
Tổng: 6
54448
Tổng: 2
46782
Tổng: 0
43897
Tổng: 6
17870
Tổng: 7
63755
Tổng: 0
10260
Tổng: 6
45949
Tổng: 3
50554
Tổng: 9
98507
Tổng: 7
2013
92413
Tổng: 4
91085
Tổng: 3
22537
Tổng: 0
18089
Tổng: 7
99951
Tổng: 6
61755
Tổng: 0
38906
Tổng: 6
84972
Tổng: 9
18961
Tổng: 7
20669
Tổng: 5
94198
Tổng: 7
81484
Tổng: 2
85368
Tổng: 4
40132
Tổng: 5
25771
Tổng: 8
45906
Tổng: 6
16802
Tổng: 2
81577
Tổng: 4
07902
Tổng: 2
16553
Tổng: 8
26059
Tổng: 4
55798
Tổng: 7
05768
Tổng: 4
78680
Tổng: 8
62303
Tổng: 3
87388
Tổng: 6
39494
Tổng: 3
63396
Tổng: 5
80662
Tổng: 8
53391
Tổng: 0
61544
Tổng: 8
2012
60324
Tổng: 6
87297
Tổng: 6
76528
Tổng: 0
70700
Tổng: 0
93255
Tổng: 0
80272
Tổng: 9
91225
Tổng: 7
53851
Tổng: 6
28224
Tổng: 6
22907
Tổng: 7
07332
Tổng: 5
24729
Tổng: 1
54610
Tổng: 1
63305
Tổng: 5
02597
Tổng: 6
32917
Tổng: 8
78317
Tổng: 8
42933
Tổng: 6
40708
Tổng: 8
17171
Tổng: 8
60055
Tổng: 0
50353
Tổng: 8
56584
Tổng: 2
38877
Tổng: 4
72850
Tổng: 5
32198
Tổng: 7
41871
Tổng: 8
96446
Tổng: 0
35188
Tổng: 6
60106
Tổng: 6
39999
Tổng: 8
2011
26054
Tổng: 9
56666
Tổng: 2
45174
Tổng: 1
07580
Tổng: 8
85608
Tổng: 8
23415
Tổng: 6
78663
Tổng: 9
49053
Tổng: 8
72803
Tổng: 3
38959
Tổng: 4
11013
Tổng: 4
73231
Tổng: 4
51066
Tổng: 2
32343
Tổng: 7
94022
Tổng: 4
26949
Tổng: 3
24396
Tổng: 5
51373
Tổng: 0
65912
Tổng: 3
32193
Tổng: 2
86173
Tổng: 0
15034
Tổng: 7
27548
Tổng: 2
59425
Tổng: 7
56074
Tổng: 1
78588
Tổng: 6
71491
Tổng: 0
09822
Tổng: 4
41470
Tổng: 7
07051
Tổng: 6
20433
Tổng: 6
2010
05924
Tổng: 6
43812
Tổng: 3
01080
Tổng: 8
64110
Tổng: 1
63583
Tổng: 1
48817
Tổng: 8
31507
Tổng: 7
10532
Tổng: 5
08451
Tổng: 6
23391
Tổng: 0
56527
Tổng: 9
19639
Tổng: 2
30147
Tổng: 1
81187
Tổng: 5
67787
Tổng: 5
18017
Tổng: 8
67884
Tổng: 2
21988
Tổng: 6
84383
Tổng: 1
96332
Tổng: 5
19510
Tổng: 1
02378
Tổng: 5
11083
Tổng: 1
11410
Tổng: 1
02197
Tổng: 6
91262
Tổng: 8
39603
Tổng: 3
83754
Tổng: 9
98103
Tổng: 3
16336
Tổng: 9
30029
Tổng: 1
2009
52236
Tổng: 9
35119
Tổng: 0
87332
Tổng: 5
61244
Tổng: 8
03875
Tổng: 2
08709
Tổng: 9
92218
Tổng: 9
04617
Tổng: 8
23913
Tổng: 4
25076
Tổng: 3
12692
Tổng: 1
80814
Tổng: 5
33989
Tổng: 7
91914
Tổng: 5
72483
Tổng: 1
93924
Tổng: 6
95574
Tổng: 1
61131
Tổng: 4
83467
Tổng: 3
69577
Tổng: 4
02566
Tổng: 2
58947
Tổng: 1
33443
Tổng: 7
83188
Tổng: 6
68840
Tổng: 4
92594
Tổng: 3
67655
Tổng: 0
88306
Tổng: 6
03069
Tổng: 5
22191
Tổng: 0
67508
Tổng: 8
2008
56696
Tổng: 5
69618
Tổng: 9
53186
Tổng: 4
27984
Tổng: 2
54478
Tổng: 5
01219
Tổng: 0
35256
Tổng: 1
32895
Tổng: 4
96458
Tổng: 3
11981
Tổng: 9
31070
Tổng: 7
73274
Tổng: 1
09107
Tổng: 7
52559
Tổng: 4
97957
Tổng: 2
07304
Tổng: 4
20221
Tổng: 3
39613
Tổng: 4
83438
Tổng: 1
09609
Tổng: 9
23027
Tổng: 9
72033
Tổng: 6
09820
Tổng: 2
92495
Tổng: 4
55175
Tổng: 2
39515
Tổng: 6
46027
Tổng: 9
24956
Tổng: 1
57750
Tổng: 5
17629
Tổng: 1
50483
Tổng: 1
2007
38217
Tổng: 8
54652
Tổng: 7
56655
Tổng: 0
19490
Tổng: 9
96374
Tổng: 1
80484
Tổng: 2
14545
Tổng: 9
95227
Tổng: 9
94836
Tổng: 9
18202
Tổng: 2
97796
Tổng: 5
16452
Tổng: 7
55163
Tổng: 9
82982
Tổng: 0
26149
Tổng: 3
82714
Tổng: 5
25511
Tổng: 2
55605
Tổng: 5
51451
Tổng: 6
54609
Tổng: 9
58458
Tổng: 3
55482
Tổng: 0
61299
Tổng: 8
02982
Tổng: 0
09159
Tổng: 4
78924
Tổng: 6
63271
Tổng: 8
25560
Tổng: 6
60356
Tổng: 1
25693
Tổng: 2
42117
Tổng: 8
2006
10502
Tổng: 2
92354
Tổng: 9
12765
Tổng: 1
91448
Tổng: 2
38172
Tổng: 9
84582
Tổng: 0
46066
Tổng: 2
06813
Tổng: 4
67967
Tổng: 3
42008
Tổng: 8
51661
Tổng: 7
14547
Tổng: 1
80707
Tổng: 7
84546
Tổng: 0
54084
Tổng: 2
61469
Tổng: 5
84688
Tổng: 6
74016
Tổng: 7
56889
Tổng: 7
29753
Tổng: 8
02144
Tổng: 8
10540
Tổng: 4
63951
Tổng: 6
83190
Tổng: 9
72934
Tổng: 7
82328
Tổng: 0
59623
Tổng: 5
21999
Tổng: 8
22965
Tổng: 1
67985
Tổng: 3
02239
Tổng: 2
2005
33422
Tổng: 4
83214
Tổng: 5
96208
Tổng: 8
63867
Tổng: 3
37046
Tổng: 0
50047
Tổng: 1
22927
Tổng: 9
99926
Tổng: 8
00651
Tổng: 6
14405
Tổng: 5
11055
Tổng: 0
08878
Tổng: 5
59595
Tổng: 4
92519
Tổng: 0
99092
Tổng: 1
99656
Tổng: 1
11369
Tổng: 5
97617
Tổng: 8
25053
Tổng: 8
47449
Tổng: 3
42373
Tổng: 0
69114
Tổng: 5
22888
Tổng: 6
69773
Tổng: 0
15025
Tổng: 7
33518
Tổng: 9
07288
Tổng: 6
83404
Tổng: 4
13927
Tổng: 9
85382
Tổng: 0
55162
Tổng: 8
2004
62060
Tổng: 6
59952
Tổng: 7
28209
Tổng: 9
12595
Tổng: 4
58355
Tổng: 0
26218
Tổng: 9
45076
Tổng: 3
24133
Tổng: 6
69133
Tổng: 6
83954
Tổng: 9
94668
Tổng: 4
85196
Tổng: 5
33019
Tổng: 0
84502
Tổng: 2
16560
Tổng: 6
50311
Tổng: 2
55347
Tổng: 1
56111
Tổng: 2
68304
Tổng: 4
27577
Tổng: 4
78114
Tổng: 5
06492
Tổng: 1
92800
Tổng: 0
71234
Tổng: 7
40172
Tổng: 9
49454
Tổng: 9
88848
Tổng: 2
08537
Tổng: 0
91507
Tổng: 7
38884
Tổng: 2
39968
Tổng: 4
2003
45178
Tổng: 5
54017
Tổng: 8
86039
Tổng: 2
12387
Tổng: 5
28647
Tổng: 1
26176
Tổng: 3
73750
Tổng: 5
60421
Tổng: 3
95443
Tổng: 7
11467
Tổng: 3
89843
Tổng: 7
05349
Tổng: 3
16435
Tổng: 8
23294
Tổng: 3
62299
Tổng: 8
93228
Tổng: 0
54675
Tổng: 2
35629
Tổng: 1
43654
Tổng: 9
64202
Tổng: 2
20733
Tổng: 6
10503
Tổng: 3
24607
Tổng: 7
53114
Tổng: 5
01935
Tổng: 8
60692
Tổng: 1
62989
Tổng: 7
54847
Tổng: 1
94956
Tổng: 1
51583
Tổng: 1
07669
Tổng: 5

Lợi ích của thống kê giải đặc biệt theo tháng

Thống kê XSMB theo tháng – thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo tháng được hệ thống cập nhật liên tục khi có kết quả của ngày mới nhất giúp người chơi:

  • TK GĐB của các ngày trong cùng một tháng, ngày này năm xưa về bao nhiêu

  • Thống kê 2 số cuối của giải đặc biệt ra trong ngày của tháng giữa các năm

  • Thống kê tổng 2 số cuối của giải đặc biệt, đưa ra dự đoán XSMB dễ dàng

Dữ liệu thống kê KQXSMB theo tháng được hiển thị như thế nào

  • Cột dọc thống kê Năm được sắp xếp từ thời điểm hiện tại lùi dần về sau đó

  • Hàng ngang là Ngày trong tháng, được xếp từ ngày mùng 1 tới ngày cuối cùng của tháng

  • Hàng ngang tiếp theo thống kê giải đặc biệt của ngày trong tháng của năm tương ứng

  • Dòng bên dưới giải đặc biệt chính là Tổng của 2 số cuối GĐB tương ứng của ngày đó

Hướng dẫn cách xem thống kê MB theo tháng

Để có thể xem thống kê xổ số giải đặc biệt theo tháng nhanh, tiện lợi nhất, các bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

  • Bước 1: Chọn tháng mà bạn cần thống kê (chọn tháng từ 1 tới 12)

  • Bước 2: Kích vào ô “Xem kết quả” chờ hệ thống hiển thị

Ví dụ bạn muốn xem giải đặc biệt của các ngày trong tháng 1/2020 về bao nhiêu, chỉ cần Chọn tháng 1 kích vào ô “Xem kết quả” hệ thống sẽ hiển thị dữ liệu ngay sau đó.

Bạn muốn xem ngày 20/2/2020 giải đặc biệt về bao nhiêu, ngày 20/2/2019 GĐB có những con số nào bạn cũng làm tương tự như khi chọn xem TK giải đặc biệt tháng 1. Tiếp đó xem dữ liệu ngày 20 của năm 2019 và năm 2020 để đưa ra nhận định cho lần quay thưởng tiếp theo.

Lưu ý khi xem bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo tháng

Trong bảng thống kê GĐB xuất hiện những ô trống không có số nếu như ở những ngày cuối tháng chẳng hạn như tháng 2 thì 4 năm mới có dữ liệu của ngày 29/2, do năm đó là năm nhuận.

Nếu bảng thống kê GĐB miền Bắc theo tháng có những ô trống xuất hiện ở giữa bảng kết quả thì đó là những ngày xổ số miền Bắc dừng quay thưởng do lịch nghỉ Tết hoặc nghỉ vì ảnh hưởng của dịch bệnh (ví dụ như từ ngày 1/4/2020 – 22/4/2020 sẽ không có dữ liệu GĐB miền Bắc do XSKT ngừng quay- chống dịch Covid 19)

Ngoài thống kê miền Bắc theo tháng bạn còn có thể xem thống kê kết quả xổ số miền bắc 200 ngày gần đây (kết quả XSMB 200 ngày gần đây), TK MB  10 ngày, 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày, 100 ngày tại danh mục: Sổ kết quả xổ số miền Bắc