XSMB theo tháng - Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc theo tháng

Bảng đặc biệt miền Bắc theo tháng

Hiển thị tổng 2 số cuối

Xem thống kê giải đặc biệt tháng 7 các năm

Ngày/tháng 1-7 2-7 3-7 4-7 5-7 6-7 7-7 8-7 9-7 10-7 11-7 12-7 13-7 14-7 15-7 16-7 17-7 18-7 19-7 20-7 21-7 22-7 23-7 24-7 25-7 26-7 27-7 28-7 29-7 30-7 31-7
Năm 2022
01697
Tổng: 6
50554
Tổng: 9
Tổng: 0
Năm 2021
01275
Tổng: 2
87781
Tổng: 9
02942
Tổng: 6
96477
Tổng: 4
91701
Tổng: 1
46868
Tổng: 4
61289
Tổng: 7
10346
Tổng: 0
70060
Tổng: 6
53594
Tổng: 3
38294
Tổng: 3
48323
Tổng: 5
41507
Tổng: 7
98653
Tổng: 8
70957
Tổng: 2
37782
Tổng: 0
05779
Tổng: 6
32872
Tổng: 9
47133
Tổng: 6
23036
Tổng: 9
47188
Tổng: 6
23166
Tổng: 2
46724
Tổng: 6
77196
Tổng: 5
82380
Tổng: 8
40891
Tổng: 0
52371
Tổng: 8
50098
Tổng: 7
10326
Tổng: 8
94715
Tổng: 6
62914
Tổng: 5
Năm 2020
44435
Tổng: 8
61129
Tổng: 1
58827
Tổng: 9
77775
Tổng: 2
11070
Tổng: 7
25470
Tổng: 7
73860
Tổng: 6
83783
Tổng: 1
78091
Tổng: 0
77969
Tổng: 5
03116
Tổng: 7
28890
Tổng: 9
20508
Tổng: 8
44789
Tổng: 7
70102
Tổng: 2
24511
Tổng: 2
60814
Tổng: 5
06586
Tổng: 4
08834
Tổng: 7
30629
Tổng: 1
51088
Tổng: 6
20942
Tổng: 6
09592
Tổng: 1
57597
Tổng: 6
22508
Tổng: 8
71154
Tổng: 9
38931
Tổng: 4
91382
Tổng: 0
63717
Tổng: 8
45563
Tổng: 9
14362
Tổng: 8
Năm 2019
31284
Tổng: 2
85978
Tổng: 5
07188
Tổng: 6
19120
Tổng: 2
81937
Tổng: 0
82297
Tổng: 6
95705
Tổng: 5
01783
Tổng: 1
68490
Tổng: 9
56266
Tổng: 2
67166
Tổng: 2
16289
Tổng: 7
63297
Tổng: 6
29202
Tổng: 2
77107
Tổng: 7
68355
Tổng: 0
75609
Tổng: 9
85507
Tổng: 7
15102
Tổng: 2
17705
Tổng: 5
50545
Tổng: 9
12598
Tổng: 7
75074
Tổng: 1
54161
Tổng: 7
22382
Tổng: 0
97420
Tổng: 2
65694
Tổng: 3
59008
Tổng: 8
79918
Tổng: 9
51357
Tổng: 2
56690
Tổng: 9
Năm 2018
66017
Tổng: 8
23587
Tổng: 5
09530
Tổng: 3
31995
Tổng: 4
92295
Tổng: 4
93514
Tổng: 5
41967
Tổng: 3
75299
Tổng: 8
14845
Tổng: 9
76157
Tổng: 2
19854
Tổng: 9
09965
Tổng: 1
48401
Tổng: 1
78023
Tổng: 5
84740
Tổng: 4
44371
Tổng: 8
88323
Tổng: 5
09669
Tổng: 5
15817
Tổng: 8
32749
Tổng: 3
16268
Tổng: 4
77892
Tổng: 1
95786
Tổng: 4
91570
Tổng: 7
43841
Tổng: 5
59356
Tổng: 1
69031
Tổng: 4
20833
Tổng: 6
69492
Tổng: 1
19672
Tổng: 9
28236
Tổng: 9
Năm 2017
82721
Tổng: 3
53349
Tổng: 3
98586
Tổng: 4
89148
Tổng: 2
72716
Tổng: 7
88882
Tổng: 0
28294
Tổng: 3
13786
Tổng: 4
96993
Tổng: 2
32247
Tổng: 1
69010
Tổng: 1
45712
Tổng: 3
07831
Tổng: 4
79866
Tổng: 2
08181
Tổng: 9
31039
Tổng: 2
05488
Tổng: 6
11666
Tổng: 2
66937
Tổng: 0
11733
Tổng: 6
20464
Tổng: 0
05281
Tổng: 9
08020
Tổng: 2
34037
Tổng: 0
97164
Tổng: 0
79967
Tổng: 3
77333
Tổng: 6
85139
Tổng: 2
66230
Tổng: 3
55570
Tổng: 7
09747
Tổng: 1
Năm 2016
48487
Tổng: 5
26361
Tổng: 7
89691
Tổng: 0
26609
Tổng: 9
60071
Tổng: 8
18292
Tổng: 1
35917
Tổng: 8
69450
Tổng: 5
31202
Tổng: 2
18443
Tổng: 7
83690
Tổng: 9
90511
Tổng: 2
11427
Tổng: 9
42398
Tổng: 7
49070
Tổng: 7
57878
Tổng: 5
91503
Tổng: 3
88570
Tổng: 7
61718
Tổng: 9
74248
Tổng: 2
98540
Tổng: 4
46412
Tổng: 3
26473
Tổng: 0
69111
Tổng: 2
29835
Tổng: 8
95471
Tổng: 8
45804
Tổng: 4
03248
Tổng: 2
75446
Tổng: 0
64182
Tổng: 0
74642
Tổng: 6
Năm 2015
70165
Tổng: 1
19387
Tổng: 5
74762
Tổng: 8
30754
Tổng: 9
21792
Tổng: 1
20484
Tổng: 2
07746
Tổng: 0
34665
Tổng: 1
10176
Tổng: 3
81556
Tổng: 1
48009
Tổng: 9
65874
Tổng: 1
16984
Tổng: 2
05900
Tổng: 0
85356
Tổng: 1
95814
Tổng: 5
46722
Tổng: 4
25540
Tổng: 4
94703
Tổng: 3
63820
Tổng: 2
52414
Tổng: 5
17590
Tổng: 9
98120
Tổng: 2
95488
Tổng: 6
15890
Tổng: 9
79675
Tổng: 2
14709
Tổng: 9
75879
Tổng: 6
07059
Tổng: 4
27896
Tổng: 5
21574
Tổng: 1
Năm 2014
18133
Tổng: 6
29160
Tổng: 6
14696
Tổng: 5
77521
Tổng: 3
50815
Tổng: 6
85345
Tổng: 9
44050
Tổng: 5
09536
Tổng: 9
42534
Tổng: 7
10716
Tổng: 7
36252
Tổng: 7
13146
Tổng: 0
16482
Tổng: 0
65034
Tổng: 7
70181
Tổng: 9
57055
Tổng: 0
91216
Tổng: 7
87375
Tổng: 2
15841
Tổng: 5
31926
Tổng: 8
27778
Tổng: 5
36991
Tổng: 0
50864
Tổng: 0
40887
Tổng: 5
74199
Tổng: 8
32143
Tổng: 7
94263
Tổng: 9
73224
Tổng: 6
02228
Tổng: 0
86970
Tổng: 7
44282
Tổng: 0
Năm 2013
13987
Tổng: 5
55195
Tổng: 4
91840
Tổng: 4
18981
Tổng: 9
55039
Tổng: 2
69625
Tổng: 7
84108
Tổng: 8
43734
Tổng: 7
84480
Tổng: 8
04315
Tổng: 6
62407
Tổng: 7
40316
Tổng: 7
71448
Tổng: 2
25509
Tổng: 9
81900
Tổng: 0
11391
Tổng: 0
69822
Tổng: 4
95963
Tổng: 9
13901
Tổng: 1
63052
Tổng: 7
59127
Tổng: 9
63833
Tổng: 6
34713
Tổng: 4
22865
Tổng: 1
08904
Tổng: 4
82009
Tổng: 9
46216
Tổng: 7
32219
Tổng: 0
08309
Tổng: 9
45579
Tổng: 6
66317
Tổng: 8
Năm 2012
70234
Tổng: 7
15453
Tổng: 8
14165
Tổng: 1
92296
Tổng: 5
88705
Tổng: 5
28192
Tổng: 1
24485
Tổng: 3
65787
Tổng: 5
59759
Tổng: 4
38562
Tổng: 8
67926
Tổng: 8
16447
Tổng: 1
75535
Tổng: 8
41486
Tổng: 4
27641
Tổng: 5
88533
Tổng: 6
51007
Tổng: 7
60909
Tổng: 9
15943
Tổng: 7
71146
Tổng: 0
67703
Tổng: 3
40669
Tổng: 5
39424
Tổng: 6
09676
Tổng: 3
37818
Tổng: 9
69615
Tổng: 6
51819
Tổng: 0
11934
Tổng: 7
67776
Tổng: 3
03203
Tổng: 3
57830
Tổng: 3
Năm 2011
38728
Tổng: 0
41742
Tổng: 6
24644
Tổng: 8
57056
Tổng: 1
15167
Tổng: 3
52458
Tổng: 3
87962
Tổng: 8
16303
Tổng: 3
29252
Tổng: 7
12572
Tổng: 9
64206
Tổng: 6
09719
Tổng: 0
05730
Tổng: 3
14996
Tổng: 5
55290
Tổng: 9
83777
Tổng: 4
73429
Tổng: 1
09265
Tổng: 1
78259
Tổng: 4
31900
Tổng: 0
10103
Tổng: 3
93618
Tổng: 9
35070
Tổng: 7
59635
Tổng: 8
19804
Tổng: 4
60018
Tổng: 9
53567
Tổng: 3
97647
Tổng: 1
85288
Tổng: 6
72414
Tổng: 5
41960
Tổng: 6
Năm 2010
29605
Tổng: 5
12519
Tổng: 0
20823
Tổng: 5
40036
Tổng: 9
03190
Tổng: 9
76284
Tổng: 2
44284
Tổng: 2
12120
Tổng: 2
29988
Tổng: 6
68944
Tổng: 8
19446
Tổng: 0
14975
Tổng: 2
00127
Tổng: 9
63218
Tổng: 9
70673
Tổng: 0
92395
Tổng: 4
47615
Tổng: 6
02640
Tổng: 4
02020
Tổng: 2
16971
Tổng: 8
65615
Tổng: 6
02000
Tổng: 0
12996
Tổng: 5
16141
Tổng: 5
00484
Tổng: 2
99883
Tổng: 1
77759
Tổng: 4
34963
Tổng: 9
86960
Tổng: 6
70732
Tổng: 5
21261
Tổng: 7
Năm 2009
92550
Tổng: 5
37386
Tổng: 4
77016
Tổng: 7
94167
Tổng: 3
33500
Tổng: 0
88958
Tổng: 3
24923
Tổng: 5
73429
Tổng: 1
67315
Tổng: 6
22639
Tổng: 2
91848
Tổng: 2
71750
Tổng: 5
17518
Tổng: 9
22474
Tổng: 1
81098
Tổng: 7
60466
Tổng: 2
35643
Tổng: 7
78046
Tổng: 0
47027
Tổng: 9
54179
Tổng: 6
07396
Tổng: 5
32399
Tổng: 8
65943
Tổng: 7
29050
Tổng: 5
06732
Tổng: 5
76545
Tổng: 9
72205
Tổng: 5
70282
Tổng: 0
32371
Tổng: 8
83812
Tổng: 3
99738
Tổng: 1
Năm 2008
64122
Tổng: 4
37726
Tổng: 8
61759
Tổng: 4
70010
Tổng: 1
64558
Tổng: 3
42454
Tổng: 9
80894
Tổng: 3
96370
Tổng: 7
71537
Tổng: 0
56259
Tổng: 4
65113
Tổng: 4
94266
Tổng: 2
93450
Tổng: 5
41511
Tổng: 2
67106
Tổng: 6
04583
Tổng: 1
87328
Tổng: 0
49648
Tổng: 2
26764
Tổng: 0
79218
Tổng: 9
29365
Tổng: 1
66958
Tổng: 3
15151
Tổng: 6
30496
Tổng: 5
90298
Tổng: 7
77529
Tổng: 1
22585
Tổng: 3
96206
Tổng: 6
72459
Tổng: 4
24287
Tổng: 5
36524
Tổng: 6
Năm 2007
94817
Tổng: 8
25067
Tổng: 3
95154
Tổng: 9
03997
Tổng: 6
83226
Tổng: 8
91345
Tổng: 9
71554
Tổng: 9
39508
Tổng: 8
76546
Tổng: 0
72925
Tổng: 7
48123
Tổng: 5
84363
Tổng: 9
84906
Tổng: 6
53853
Tổng: 8
80834
Tổng: 7
79194
Tổng: 3
03869
Tổng: 5
22036
Tổng: 9
61475
Tổng: 2
14516
Tổng: 7
81505
Tổng: 5
87834
Tổng: 7
71718
Tổng: 9
10062
Tổng: 8
22050
Tổng: 5
18728
Tổng: 0
92003
Tổng: 3
91681
Tổng: 9
76809
Tổng: 9
34749
Tổng: 3
29487
Tổng: 5
Năm 2006
80526
Tổng: 8
59455
Tổng: 0
47925
Tổng: 7
99704
Tổng: 4
92067
Tổng: 3
93542
Tổng: 6
95196
Tổng: 5
83823
Tổng: 5
61902
Tổng: 2
18829
Tổng: 1
55332
Tổng: 5
75686
Tổng: 4
63680
Tổng: 8
93760
Tổng: 6
16504
Tổng: 4
25048
Tổng: 2
98153
Tổng: 8
80541
Tổng: 5
83073
Tổng: 0
96754
Tổng: 9
07210
Tổng: 1
61227
Tổng: 9
49657
Tổng: 2
62385
Tổng: 3
68361
Tổng: 7
08890
Tổng: 9
11405
Tổng: 5
34371
Tổng: 8
32031
Tổng: 4
77153
Tổng: 8
62094
Tổng: 3
Năm 2005
24722
Tổng: 4
14922
Tổng: 4
20546
Tổng: 0
93735
Tổng: 8
66581
Tổng: 9
07718
Tổng: 9
93591
Tổng: 0
00200
Tổng: 0
31073
Tổng: 0
63349
Tổng: 3
48345
Tổng: 9
99402
Tổng: 2
68065
Tổng: 1
90920
Tổng: 2
44961
Tổng: 7
21488
Tổng: 6
09464
Tổng: 0
68965
Tổng: 1
78993
Tổng: 2
54407
Tổng: 7
94274
Tổng: 1
52174
Tổng: 1
88609
Tổng: 9
80411
Tổng: 2
90260
Tổng: 6
06717
Tổng: 8
85994
Tổng: 3
99167
Tổng: 3
62963
Tổng: 9
66102
Tổng: 2
84370
Tổng: 7
Năm 2004
29306
Tổng: 6
56703
Tổng: 3
88444
Tổng: 8
87736
Tổng: 9
00423
Tổng: 5
93259
Tổng: 4
11587
Tổng: 5
69223
Tổng: 5
26136
Tổng: 9
05527
Tổng: 9
69996
Tổng: 5
57580
Tổng: 8
39445
Tổng: 9
73495
Tổng: 4
88378
Tổng: 5
49665
Tổng: 1
73726
Tổng: 8
59948
Tổng: 2
30044
Tổng: 8
92513
Tổng: 4
55295
Tổng: 4
22119
Tổng: 0
86180
Tổng: 8
97021
Tổng: 3
24550
Tổng: 5
25579
Tổng: 6
33909
Tổng: 9
49680
Tổng: 8
73403
Tổng: 3
56121
Tổng: 3
23912
Tổng: 3
Năm 2003
70699
Tổng: 8
52834
Tổng: 7
07762
Tổng: 8
14165
Tổng: 1
91356
Tổng: 1
80345
Tổng: 9
11269
Tổng: 5
82223
Tổng: 5
01302
Tổng: 2
38221
Tổng: 3
63222
Tổng: 4
65347
Tổng: 1
58829
Tổng: 1
84871
Tổng: 8
66325
Tổng: 7
92131
Tổng: 4
61964
Tổng: 0
85838
Tổng: 1
46882
Tổng: 0
32371
Tổng: 8
02621
Tổng: 3
54135
Tổng: 8
58466
Tổng: 2
31150
Tổng: 5
51616
Tổng: 7
29943
Tổng: 7
59885
Tổng: 3
32026
Tổng: 8
68207
Tổng: 7
69198
Tổng: 7
26029
Tổng: 1

Thống kê XSMB theo tháng giúp người chơi xem được những thông tin sau:

  • Thống kê GĐB của các ngày trong cùng một tháng trong nhiều năm

  • Thống kê 2 số cuối của giải đặc biệt ra trong ngày của tháng giữa các năm

  • Thống kê tổng 2 số cuối của giải đặc biệt, đưa ra dự đoán XSMB dễ dàng

Lưu ý:

Tháng 2 thường chỉ có 28 hay 29 ngày nên dữ liệu tháng 2 thường rỗng ngày cuối. Các ngày lễ Tết hay do dịch bệnh dữ liệu cũng thường để trống

Bạn có thể xem thêm: